Sports News

Czo³owy polski zespó³ CS:GO, którego ju¿ nie zobaczymy. Czym zas³ynê³a Wis³a All in! Games Kraków? Sport

Wis³a All in! Video games Kraków by³a aktywna na scenie CS:GO przez niemal trzy lata. Notowa³a swoje wzloty i upadki, stale jednak utrzymuj±c siê w¶ród czo³ówki polskich organizacji. Finalnie jej byt mo¿na podsumowaæ krótkim stwierdzeniem, które pasuje zreszt± do ca³ej polskiej sceny: czyny nie nad±¿y³y za ambicjami. Mimo wszystko organizacja zostawi³a po sobie ¶lad, którego nie da siê wymazaæ i chocia¿ ró¿nie bywa³o, tak pewne momenty z ¿ywota Wis³y zapad³y w pamiêæ kibicom.


Zobacz wideo

Wiele agency podejmowa³o próbê stworzenia symulatora tenisa na miarê pi³karskiej FIFY. Jak poradzi³ sobie Matchpoint?

Niespe³nione ambicje Wis³y Kraków

Wis³a Kraków pojawi³a siê w bran¿y CS:GO w pa¼dzierniku 2019 roku. Dru¿yna od razu udowodni³a wysokie aspiracje, wchodz±c na scenê z rozpoznawalnymi nazwiskami. Na przestrzeni kolejnych lat przez szeregi “Bia³ej Gwiazdy” przewinê³o siê przynajmniej kilku czo³owych polskich zawodników. Od pocz±tku do koñca wierny jej by³ Grzegorz “SZPERO” Dziama³ek. Niemal to samo mo¿na powiedzieæ o Grzegorzu “jedqrze” Jêdrasie, chocia¿ ten zaliczy³ krótki epizod poza organizacj±, przechodz±c do Illuminar na czas marca i kwietnia w 2020 roku.

Wis³a praktycznie ca³y czas od momentu debiutu utrzymywa³a siê w¶ród najlepszych polskich dru¿yn, niejednokrotnie wiod±c prym w rankingu regionalnym. Sz³o im naprawdê dobrze w Polskiej Lidze Esportowej i ESL Mistrzostwach Polski. Znacznie ciê¿ej Wi¶le by³o przebiæ siê na arenie miêdzynarodowej. Po wybuchu pandemii “Bia³a Gwiazda” mia³a okazjê uczestniczyæ w wielu ró¿nych turniejach w “domowych” warunkach.

MOUZ NXT podczas WePlay Academy League Season 2Esportowy agent poucza m³odych zawodników. “Reputacja jest kluczem!”

Najbardziej udanym by³o 9 to 5 5, które Wis³a wygra³a, pokonuj±c w finale MAD Lions. Najsmutniejsze jest jednak to, ¿e finalnie pozosta³o to jedynym konkretnym sukcesem zespo³u na arenie miêdzynarodowej. Je¶li chodzi o zmagania na polskiej scenie bêdzie to tytu³ jesiennego Mistrza Polski z 2021 roku.

Dwa razy Wi¶lacy próbowali te¿ swoich si³ w bezpo¶rednim za³apaniu siê na IEM-a Katowice. To w ich kibice upatrywali szansy na prze³amanie kl±twy, która ci±¿y³a na zespo³ach gospodarza. Polskiej dru¿yny w Spodku brakowa³o od 2018 roku, kiedy to pojawi³o siê tam po raz ostatni Virtus.professional. Niestety Wis³a nie zdo³a³a zdobyæ miejsca w rywalizacji, dwukrotnie trafiaj±c na trudn± i wymagaj±c± drabinkê. Nadzieje fanów szybko ¶ciera³y siê z rzeczywisto¶ci±, a brutalna prawda okazywa³a jeszcze bardziej bolesn±.

Mid-Season Invitational 2022, turniej League of LegendsCzeka nas rewolucja w League of Legends? Zmiana testowana w chiñskich rozgrywkach

Wierni fani i spo³eczno¶æ wokó³ zespo³u

Jednak czego jak czego, ale spo³eczno¶ci fanów Wi¶le mog³a pozazdro¶ciæ niejedna ekipa. “Bia³a Gwiazda” cieszy³a siê bardzo du¿± popularno¶ci± i uznaniem w¶ród polskich fanów CS:GO. Ciep³o wspierano j± przy wspomnianych kampaniach przed IEM-em Katowice oraz w innych rywalizacjach. Kontakt z fanami by³ naprawdê znakomity – organizowano ró¿nego rodzaju inicjatywy, a tak¿e zapewniano bezpo¶redni kontakt z wydarzeniami wewn±trz sk³adu. 

Dlatego lekk± plam± na wizerunku z pewno¶ci± pozostanie sam epilog w historii Wis³y, kiedy to fani nie do koñca wiedzieli, co dalej stanie siê z dru¿yn±. O zespole i zapowiadanych odej¶ciach plotkowano ju¿ od maja, a konkretne informacje potwierdzono dopiero w czerwcu i lipcu. Z drugiej strony doniesienia okaza³y siê na tyle pesymistyczne, i¿ byæ mo¿e trzon kibiców nie chcia³by kiedykolwiek o nich s³yszeæ. Zamkniêcie ca³ej sekcji to najczarniejszy mo¿liwy scenariusz.

Wiêcej tre¶ci esportowych na Gazeta.pl.

Koniec dzia³alno¶ci Wis³y All in! Video games Kraków to powa¿ny cios dla polskiej sceny esportowej, a przede wszystkim tej CS:GO. “Bia³a Gwiazda” by³a istotnym graczem w grze – konkurentem, który zmusza³ resztê stawki do adaptacji i ci±g³ego d±¿enia do poprawy. To w³a¶nie w Wi¶le bardzo d³ugo upatrywano Mesjasza polskiego Counter-Strike‘a, który przywróci kraj na zas³u¿one miejsce w hierarchii ¶wiatowej. Rzeczywisto¶æ zweryfikowa³a – nie ma ani oczekiwanych sukcesów, ani ju¿ nawet samego zespo³u.

FaZe Clan, IEM Kolonia 2022To jest magia esportu. Kolonia jak Katowice

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top